ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek nyelvezete: magyar

A szerződésre alkalmazandó jog: a magyar jog

Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni webshopunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában, magyar nyelven kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az összes menüpont minden tartalma, melyet felhasználás és/vagy vásárlás előtt olvasson el figyelmesen. Vevő és Eladó között a szerződés elektronikus úton jön létre. Vevő a megrendelés elküldésével elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti az Általános Szerződési Feltételt és valamennyi feltételt.

A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

Jelen ÁSZF hatálya szolgáltató weblapján https://szepsegdiszkont.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

Értelmező rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában

Egyedi adásvételi szerződés (tényleges vásárlás) az Eladó és a Vevő között a termékrendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi;

Eladó adatai:

Tárhelyszolgáltató:

Név: 23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft.
Székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 24-26.
Adószám: 12188224-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-563212
Tel.: +36 1 450 1222

A szepsegdiszkont.hu webáruház kozmetikumokat forgalmaz.

SzépségDiszkont honlap az Eladó részéről üzemeltetett, a szepsegdiszkont.hu domain név alatt fellelhető internetes oldal (weboldal);

Szerződő Felek az Eladó és az egyedi adásvételi szerződést Vevőként megkötő jogalany együttes megnevezése;

Szolgáltatás az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető termékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása;

Termék a SzépségDiszkont honlapon adásvételi ajánlattételre felhívással közölt árucikk;

Vételár a megkötésre került Egyedi adásvételi szerződés alapján Eladó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke;

Vevő minden olyan – a hatályos magyar jog szerint – természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany, aki (amely) az Eladó termékét a SzépségDiszkont honlap igénybevételével online megvásárolja;

Az ÁSZF személyi, tárgyi és időbeli hatálya

Jelen ÁSZF Eladó, valamint az általa forgalmazott kozmetikai termékeket tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásároló jogalany közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi.

Az ÁSZF 2017. október 15-től határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.

Kisegítő szabályok

Az ÁSZF és az Egyedi adásvételi szerződés eltérő rendelkezése hiányában, az Eladó és Vevő között adásvételi jogviszony tekintetében meghatározott bármilyen határidő számítása naptári napokban történik, és annak lejárata szabad-, munkaszüneti vagy ünnepnapra is eshet.

A Szerződő Feleknek a jognyilatkozataikat (pl. az elállást, stb.) az Eladó székhelyére, illetve a Vevőnek a vásárlás során, a szállítási adatok között megjelölt megfelelő elérhetőségére kell megküldeniük. Ezektől eltérő címre érkező jognyilatkozatok nem tekinthetőek érvényesen tett nyilatkozatnak.

A Vevő az ÁSZF elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy az egyedi adásvételi szerződés létrejöttét követően, az adott vásárláshoz kapcsolódóan a szállítási adataiban joghatályos módosítást nem eszközölhet. A jelen klauzula megszegéséből eredő kárért, többletköltségért vagy egyéb hátrányért kizárólag a Vevő tartozik helytállni. Az Eladót az adatváltozás közlésének kötelezettsége csak az Értelmező rendelkezésekben nevesített adatai körében terheli, és ennek az Általános Szerződési Feltételek vonatkozó módosításával tesz eleget.

A könyvelt levélpostai küldemény útján, az alkalmazható címen keresztül a Vevővel közölt jognyilatkozatot a postára adását követő (a) Magyarországon 5. (ötödik), (b) egyéb európai államban 10. (tízedik), (c) Európán kívül pedig 20. (huszadik) napon szabályszerűen kézbesítettnek kell tekinteni (kézbesítési vélelem). Az Eladó a Vevő tekintetében beálló kézbesítési vélelemből eredő károkért (egyéb hátrányokért) való felelősségét kizárja.

A Vevő kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettsége körében haladéktalanul tájékoztatja az Eladót, ha valamely általa az Eladótól várt értesítés egyáltalán nem vagy nem megfelelő időben érkezett meg hozzá.

Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy abban az esetben, ha az Egyedi adásvételi szerződés illetve az ÁSZF a magyartól eltérő nyelven is elfogadásra kerül, a nyelvi ellentmondások feloldására a magyar nyelvű megállapodást tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek. Amennyiben az egyeztetésük nem vezetne eredményre, a fogyasztói jogviták kivételével, Szerződő Felek a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 62/F.-62/H. §§-okban foglaltakra figyelemmel Magyarország kizárólagos joghatóságát, valamint a járásbírósági hatáskörbe tartozó vagyonjogi ügyben – ideértve a fogyasztói jogvitákat is – megindítandó polgári peres eljárásban a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki (alávetéses illetékesség).

Az egyedi adásvételi szerződés létrejöttének folyamata, alakiságai és tartalma

Hozzáférés az eladói szolgáltatáshoz

A Vevő az Eladó szolgáltatásaihoz a szepsegdiszkont.hu elnevezésű weboldalon keresztül fér hozzá.

Az Eladó nem vállal felelősséget a SzépségDiszkont honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. Az Eladó nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a SzépségDiszkont honlap használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Vevő oldaláról a vásárlás folyamán, még a termékrendelés véglegesítése előtt esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák azonosítására és kijavítására a felhasználói felület értelemszerű alkalmazásával nyílik lehetőség.

A termékek kiválasztása

A megrendelések leadása internetes áruházunkba kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a https://szepsegdiszkont.hu webcímen.

A Vevő az egyes termékek kiválasztását a honlapon található menürendszer segítségével tudja végrehajtani. Az Eladó kizárólag a menürendszerben szereplő termékeket kínálja fel értékesítésre. A Vevő tudomásul veszi, hogy a menürendszerben feltüntetett termékárak nem azonosak a vételárral, csupán annak részét képezik. Az Eladó a termékárak egyoldalú módosításának jogát a maga számára fenntartja azzal, hogy az adott árucikkrendelés vevői megerősítését követően a megvásárolt termék vételárát a Vevő hátrányára megváltoztatni nem jogosult. Az elektronikus kommunikációból eredő rendszerhibákból és rendelésmódosulásokból fakadóan Eladót hátrány nem érheti, az így létrejövő többletkötelezettségek őt nem terhelik. Eladó jogosult az iménti okokból fakadóan rendeléseket törölni, módosítani.

A vásárlás (a termékrendelés)

A Vevő a felület értelemszerű alkalmazásával a több termékből álló csomagba (az úgynevezett ‘Kosárba’) tudja a kiválasztott árucikkeket gyűjteni. A Vevő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon variálhatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.

Amennyiben a Vevő a kosarában lévő termékeken (termékcsoportokon) már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a ‘Tovább’ gomb megnyomása révén, a név, a szállítási cím  megadása, illetve esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése mellett foganatosíthatja.

A Vevő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ‘Megrendelem’ ikonra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Eladó számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Az Eladó a sikeres vásárlást annak rögzítésével a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.

Az Eladó és a Vevő között az Egyedi adásvételi szerződés az eladói visszaigazolás megküldésével, a termék Vevő általi átvételéig, de legfeljebb 30 napra jön létre. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Vevő kifejezetten elfogadja, hogy a termékrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet.

Az Eladó a saját adatbázisában elektronikus adat-együttesként rögzíti a létrejött egyedi adásvételi szerződést.

Az egyedi adásvételi szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza (teljességi záradék).

Az Egyedi adásvételi szerződés részbeni érvénytelensége esetén az egész szerződés csak akkor válik érvénytelenné, ha a felek azt a megváltozott tartalomra tekintettel egyáltalán nem kötötték volna meg.

A vételár elemei és teljesítése

A termékár, a kiszállítási díj, illetőleg a csomagolási költség

A termékár nem foglalja magában az árucikk kiszállításának ellenértékét, amely egyébként a vételár egyik tételének minősül, így annak teljesítésével kerül kiegyenlítésre. A Vevőnek a kiszállítás költségét futárszolgálattal történő házhozszállítás esetén meg kell fizetnie.  A kiszállítási díj felöleli a termékcsomagolás költségeit is. A mindenkor hatályos kiszállítási díjakat a SzépségDiszkont honlapon közzétett Szállítási és fizetési információk tartalmazza.

Az Eladó a vételár minden elemét bruttó összegben jeleníti meg az internetes oldalán, és a vételárról szóló számlát is ennek megfelelően állítja ki a Vevő által a termékrendelés folyamán megadott számlázási adatok alapján.

A vételár teljesítésének módjai

A megvásárolt termékek vételárának kiegyenlítése csak az alábbiakban meghatározott fizetési módok valamelyikének igénybevételével hajtható végre, és a Vevő a rendelés véglegesítésével elfogadja, hogy egyéb kondíciók melletti teljesítésre nem nyílik lehetősége.

Bankártyás vásárlás esetén Vevő fizetést a Barion biztonságos rendszerén keresztül, további díj nélkül kezdeményezhet. Így a Vásárló a felhasználói felületen található ‘Pénztárból’ történő átirányítását követően, Barion egyenlegével vagy bankkártyájával tehet eleget a vételár fizetési kötelezettségének. A Vevő bankkártyájának adatait Eladó semmilyen módon nem rögzíti, azok nem is jutnak Eladó tudomására.
Sikeres fizetéskor a pénzintézeti weboldal a Vevőt visszairányítja a felhasználói felületre. Az esetlegesen sikertelen teljesítés alkalmával ugyanez történik, és a Vevő ismételten megkísérelheti a Barion rendszer igénybevételét, vagy egyéb kiegyenlítési módot választhat.
A Barion rendszere a bankkártyával történő fizetés esetén valamennyi ismertebb kártyatípust elfogadja, ilyenek többek között: MasterCard, Maestro, Visa, American Express

Utánvétes vásárlás esetén a Vevő arra vállal kötelezettséget, hogy a teljes vételárat a termék (a termékek) kiszállításával egy időben, annak (azok) átvételekor fizeti meg a futárnak készpénzben, előre pontosan kiszámított összegben.

Előreutalásos vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladó Gránit Banknál vezetett 12100011-17894319 számú pénzintézeti számlájára. Az Eladó kizárólag csak akkor kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, miután a hiánytalanul átutalt vételár az Eladó megjelölt bankszámláján jóváírásra került. A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli.

A kiszállítás, a termék átvétele és a panaszkezelés

A megvásárolt termék kiszállítása futárszolgálat/ Magyar Posta közreműködése útján valósul meg. A mindenkor hatályos kiszállítási határidőket és egyéb feltételeket a SzépségDiszkont honlapon közzétett Szállítási és fizetési információk tartalmazza. A csomagok kiszállíttatása közvetített szolgáltatásunk, így azok időbeni pontosságáért a felelősséget nem vállaljuk.

A futárszolgálat/Magyar Posta fuvarozóként a termékcsomag megérkezéséről a Vevőt késedelem nélkül értesíti. Az értesítés megérkezését követően a küldeménnyel a Vevő jogosult rendelkezni. A futár alapvetően munkanapokon 8h00 és 17h00 óra között, a vásárlás során megjelölt szállítási címre kézbesíti a termékcsomagot, ugyanis ezt az alapszolgáltatást fedezi a vételár részét képező kiszállítási díj. A Vevőnek természetesen lehetősége nyílik arra, hogy közvetlenül a futárszolgálattal/Magyar Postával egyeztessen a garantált szűkített időszaki (például délelőtti) kézbesítés feltételeiről, azonban a fuvarozó e szolgáltatásáért a díjszabásának megfelelő felárat számíthat fel, amelyet a Vevőnek a termék átvételekor, a futárnál kell rendeznie.

Amennyiben a termékcsomag kézbesítése a Vevő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Vevő terhére esnek, és az Eladó ezekért sem a Vevő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

A Vevő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi, továbbá minőségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

A Vevő az esetleges hibás teljesítés felfedezése és jegyzőkönyvbe rögzítése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) az Eladóval a SzépségDiszkont honlapon található elérhetőségek valamelyikén keresztül közölni. Eladói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült, és nincs hozzá mellékelve a sérülést tényként rögzítő kárfelvételi jegyzőkönyv vagy a küldemény nem a Vevő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából és a hibás (hiányos) termékcsomag átvételéből származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Vevő köteles.

Az értékesített árucikk tekintetében a kárveszély akkor száll át az Eladóról a Vevőre, amikor a Vevő birtokba veszi a terméket.

Amennyiben a termékekkel, illetőleg az eladói szolgáltatással összefüggésben a Vevőnek panasza merül fel, úgy azt a SzépségDiszkont honlapon található elérhetőségek valamelyikére, illetőleg az Eladó székhelyére is megküldheti. Az Eladó a panaszokat beérkezésük sorrendjében, legkésőbb 30 (harminc) napon belül vizsgálja ki, és a panasz közlésével egyező módon értesíti a Vevőt a vizsgálat eredményéről. A panasz elutasítása esetén a Vevő a felügyeleti szervekhez (pl. a jegyzőhöz, a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez) vagy a bírósághoz fordulhat.

7. Az ÁSZF módosítása, az egyedi adásvételi szerződés megszűnése

Az Eladót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

Az Eladó a fenti alakító hatalmasság gyakorlásáról, valamint a megváltozó klauzulákról a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a SzépségDiszkont honlap lábjegyzeti részén, külön közleményben értesíti a Vevőt és a leendő szerződéses partnereit.

Az egyedi adásvételi szerződés teljesedésbe megy az eladói szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.

A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

Az elállás joga

A Vevő az egyedi adásvételi szerződéstől a termékcsomag kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A vevői bankszámlaszámot is magában foglaló elállást ajánlott-tértivevényes levélpostai küldeményként értéknyilvánítással együtt, legkésőbb a határidő lejártának napján szükséges feladni az Eladó székhelyére. Az elállási nyilatkozat szabadon megfogalmazható, erre az esetre szabványosított formanyomtatvány nem áll rendelkezésre. Az elállási jognyilatkozathoz csatolni kell a megvásárolt árucikket, valamint az értékesítésről kiállított számla eredeti példányát. A szabályszerű, az előírt mellékletekkel együtt megküldött elállás az Eladó részére megvalósult kézbesítésével (a kézbesítési vélelem beálltával) az egyedi adásvételi szerződést felbontja, egyebekben viszont nem minősül joghatályos közlésnek.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült (szállítási és egyéb) költségeket. Vevő viseli továbbá az áru hibás csomagolásából eredő, a termék visszaküldése során felmerülő károkat.

Az Eladó a – visszaszármaztatási költségekkel azok írásbeli átvállalása miatt esetlegesen csökkentett – vételárat legkésőbb az elállás kézbesítésétől (a kézbesítési vélelem beálltától) számított 14 (tizennégy) napon belül köteles visszafizetni a Vevőnek, de egyben követelheti az árucikk nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését is.

Kozmetikai termékek vásárlása esetén a Vásárló nem jogosult elállási jogát gyakorolni, amennyiben a termék csomagolását felbontotta, kipróbálta. Az árucikk akkor is visszaszolgáltatásra alkalmatlannak tekintendő, ha a termék állagának vagy csomagolásának megrongálódása miatt annak eredete nem azonosítható. A termékcsomagra vonatkozó egyedi adásvételi szerződéstől történő vevői elállás esetén, az elállási jog kizárólag a teljes csomagra érvényesíthető.

Hibás teljesítés esetén:
Amennyiben Vevő nem a megrendelt terméket kapta kézhez, erről köteles Eladót haladéktalanul telefonon vagy e-mailben értesíteni. Eladó díjmentesen kicseréli a tévesen kiküldött terméket, a visszaszállítás költségét Eladó fizeti. A termék visszaküldés módjáról és ügymenetéről Vevő köteles Eladóval előzetesen egyeztetni. Az új termék csak azután kerül kiszállításra, miután a cserélendő termék Eladóhoz megérkezett.

Hibás termék esetén:
A bizonyíthatóan hibás terméket Eladó díjmentesen kicseréli. Amennyiben nincs mód a cserére, úgy Vásárló választása szerint árengedményt kaphat a kiszállított hibás árucikkre, vagy értékegyeztetéssel választhat magának egy másik árucikket, vagy élhet a vásárlástól való elállás jogával.

Záró rendelkezések

Vevő a szolgáltatással kapcsolatos ügyintézést Eladóval folytatott telefonos vagy (postai, illetve elektronikus) levelezés keretében foganatosított megkereséssel kezdeményezheti. Az elérhetőségeket (levelezési cím, telefonszám) Eladó a weboldalán feltünteti. A beérkezett panaszokat Eladó három munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről – a jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével egyidejűleg – Vevőt értesíti.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testületek illetékességi területe a megyei kereskedelmi és iparkamarák illetékességi területéhez igazodik (2008. évi XLII. törvény 20.§ (5) bekezdés).

A Pest Megyei Békéltető Testület címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240. Telefonszáma: +36-1-269-0703. Levelezési címe: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81. Weboldala a panaszrendezes.hu internetes címen érhető el.

A SzépségDiszkont honlap használata különleges hardver meglétéhez nem kötött, hozzáférhető az alábbi operációs rendszereken és szoftvereken keresztül: Windows, Linux, OS X, iOS, Android vagy Windows Phone operációs rendszer, illetve Internet Explorer (9 vagy újabb), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera vagy Safari böngésző.

Leányfalu, 2022.02.01.MentésMent

Mentés

Men

Mentés

Mentés

Mentés